Over ons - Privacy Verklaring

evChargeking is een Belgisch bedrijf, actief in het aanbieden van laadaccessoires voor eigenaars van elektrische voertuigen, met een lichte focus op Tesla modellen.

Voor de Tesla Model S, Model X en Model 3 ontwikkelden we een kleine applicatie die ingebouwd wordt in de stekker aan voertuigzijde, waardoor je zeer eenvoudig de laadklep kan openen, maar ook het laden kan stoppen en de stekker ontgrendelen door een druk op een knop, zonder gebruik te moeten maken van de autosleutel of het touchscreen. Een zeer handige oplossing die door alle klanten uitermate geapprecieerd wordt!

Wij verkopen onze producten alleen online en via verdelers.

Het doel van EVChargeking is om eigenaars van elektrische voertuigen te blijven voorzien van de meest recente en praktische oplossingen voor het laden van hun voertuigen. We zijn er van overtuigd dat de toekomst van het autorijden elektrisch is!

evChargeking - Some bv
Probastraat 21
2235  Westmeerbeek
Belgium

Cookies:
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame. Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Privacyverklaring

We dragen bij “Some BV” (hierna genoemd “EVChargeking”, “wij” of “ons”) jullie vertrouwen zeer hoog in het vaandel. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op;

 1. onze website (https://www.evchargeking.com - https://etap.pro) (hierna genoemd de “Website”)
 2. het bezoek van onze gebouwen/vestigingen;
 3. alle andere (commerciële) relaties tussen EVChargeking en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die EVChargeking verzamelt, alsook over de wijze waarop EVChargeking deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

EVChargeking wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten;

 1. de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 2. de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en;
 3. andere toepasselijke bijzondere wetsbepalingen inzake gegevensbescherming.

Het beroep doen op onze diensten of enige andere communicatie met EVChargeking of bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop EVChargeking uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

 1. De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, van de verwerkingsactiviteiten die op u betrekking hebben, is “Some BV” , met zetel te (Hooilaar 40, 2230  Herselt, Belgie), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder het nummer 838 249 337, BTW BE 0829249337. De contactgegevens van EVChargeking  zijn opgenomen onder Titel X.

 1. De verwerkingsactiviteiten van EVChargeking  
 1. Algemeen

EVChargeking kan onder meer gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met EVChargeking (incl. de opvolging daarvan)
 • De opmaak van een offerte
 • Het leveren van support/bijstand
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via een contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • Enige andere communicatie uitgewisseld met EVChargeking
 • In het kader van enige andere (commerciële) activiteit aangegaan met EVChargeking.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events, om bepaalde goederen en/of diensten te kunnen ontvangen doormiddel van levering). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met EVChargeking of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op EVChargeking rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EVChargeking of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent).

In het geval dat het gerechtvaardigd belang van EVChargeking de rechtsgrond voor verwerking is zoals aangegeven in onderstaande tabellen, zal EVChargeking altijd:

 1. de noodzaak van de verwerkingsactiviteit beoordelen in relatie tot het doel van de verwerking (evenredigheidstoets); en
 2. beoordelen of u, de betrokkene, redelijkerwijs kon verwachten dat de specifieke verwerking zou plaatsvinden, zodat wij de mogelijke gevolgen van de verwerkingsactiviteit voor uw fundamentele rechten en vrijheden kunnen inschatten.

EVChargeking streeft er dan ook altijd naar om de impact op uw fundamentele rechten en vrijheden zo veel mogelijk te beperken. Wij kunnen u garanderen dat wij uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang zullen verwerken wanneer wij er absoluut zeker van zijn dat er een evenwicht kan worden gevonden tussen uw rechten en vrijheden en onze belangen. Indien geen evenwicht kan worden gegarandeerd, zal EVChargeking:

 1. uw persoonsgegevens in die specifieke situatie (voor dat specifieke doel) niet langer verwerken; of
 2. een beroep doen op een andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. toestemming).


EVChargeking verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal EVChargeking, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat EVChargeking toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 1. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

EVChargeking zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, datacenters, externe (IT-)consultants, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen.

Indien het noodzakelijk is dat EVChargeking in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat EVChargeking uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer EVChargeking hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van EVChargeking.
 • Wanneer EVChargeking of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die EVChargeking heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal EVChargeking uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 1. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel;

 1. de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten; en/of
 2. Bindende bedrijfsvoorschriften bevatten zoals het geval is in de standaard contractuele bepalingen, dient de ontvanger van persoonsgegevens/verwerker van EVChargeking in het derde land, EVChargeking te garanderen dat een adequaat niveau van naleving van de privacy in het land van de derde partij is gewaarborgd; en/of
 3. passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart EVChargeking uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen.

 1. Wat zijn uw privacy rechten?

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens:              

De betrokkene heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de persoonsgegeven die door de onderneming worden verwerkt. Indien hij hierom verzoekt, zal de onderneming een kopie van deze persoonsgegevens verstrekken;

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens:

De betrokkene heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’):          
   De betrokkene heeft het recht op wissing van zijn persoonsgegevens indien:
  • De verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij verwerkt werd.
  • De gegevens onrechtmatig verwerkt werden.
  • Hij terecht bezwaar maakt tegen de verwerking.

EVChargeking wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen;

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:            
  De betrokkene heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien:
  • Hij de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die de onderneming in staat stelt om de juistheid te controleren.
  • De verwerking onrechtmatig is en hij zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
  • De onderneming de persoonsgegevens van het individu niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Hij bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:
  De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die door de onderneming zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat hij deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch mogelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:
  • De betrokkene heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.
  • De verwerkingsverantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@evchargeking.com of per post (zie contactgegevens EVChargeking onder titel X).

Indien er redelijke twijfel omtrent uw identiteit bestaat, heeft EVChargeking het recht om de voorzijde van uw identiteitskaart op te vragen ter identificatie alvorens uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. EVChargeking erkent echter uitdrukkelijk dat deze niet systematisch de identiteitskaart van de betrokkene in dit kader zal opvragen en dat deze het bewijs enkel gebruikt om vast te stellen of u daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd bent in het geval van -16 jarigen. Van zodra beiden partijen tevreden zijn met het antwoord op uw vraag zal EVChargeking het bewijs vernietigen.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier, behalve wanneer de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek als kennelijk ongegrond of buitensporig beschouwt (zoals o.m. het geval is bij een herhaaldelijk verzoek).

Indien en voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, kan EVChargeking uw contactgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van EVChargeking meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van EVChargeking.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

EVChargeking verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

EVChargeking zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren op:

 • Netwerk on site harde schijf
 • Servers gehost via een externe provider met datacenters in de EU

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van EVChargeking, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat EVChargeking in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw mogelijk account ook mee afhangen van de geheimhouding en complexiteit van uw wachtwoord en andere accountinformatie. EVChargeking zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. EVChargeking raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met EVChargeking.

 1. Update Privacy Verklaring

EVChargeking is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

De meest recente versie van de Privacy Verklaring is steeds beschikbaar op de Website.

 1. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. EVChargeking draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 1. Contacteer EVChargeking

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop EVChargeking uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@evchargeking.com

of

 • Via de post: Hooilaar 40 – 2230 Herselt - Belgie          

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop EVChargeking deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop EVChargeking uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn van (i) uw gewoonlijke verblijfplaats, (ii) uw werkplek of (iii) de locatie van de beweerde inbreuk op de Privacy Wetgeving. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België        
  Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00  
  E-mail: contact@apd-gba.be

Beoordelingen op Google

Lees alle reviews

evChargeking
Business Address:Hooilaar 40,Herselt,,2230,BE